Navigate Up
Sign In
TEMASAIZ
TEKSPemfailan Penyata Cukai
Kemaskini : 16/2/2013 0:32

Penyata CBP hendaklah dikemukakan ke pejabat CBP tidak lewat daripada hari terakhir bulan berikutnya selepas berakhirnya tempoh bercukai.

Tempoh bercukai adalah selang masa yang tetap yang mana orang kena cukai adalah bertanggungan untuk mengakaun dan membayar CBP kepada kerajaan. Tempoh bercukai standard adalah setiap suku tahun. Walau bagaimanapun orang berdaftar boleh memohon untuk diberikan tempoh bercukai yang lain (bulanan atau 6 bulan) berdasarkan syarat-syarat berikut:

Kategori Tempoh Syarat-syarat
Tempoh bercukai standard Tiga bulan
  • Perolehan bercukai tidak melebihi RM5 juta  million
Tempoh bercukai tidak standard Satu bulan
  • Perolehan bercukai melebihi RM5 juta 
  • Atas permintaan dan tertakluk kepada kelulusan
Enam bulan
  • Kes-kes khas

Mekanisma kredit cukai input 

Hanya perniagaan yang berdaftar CBP boleh mengenakan dan memungut CBP. Perniagaan ini dibenarkan untuk menuntut apa-apa amaun CBP yang telah dibayar untuk input perniagaan secara ‘offset’ terhadap cukai output. 

  • Lebihan cukai output hendaklah dibayar kepada kerajaan dalam tempoh yang ditetapkan. 
  • Di dalam keadaan jumlah cukai input tidak boleh diperolehi secara keseluruhan, perniagaan tersebut boleh membuat tuntutan bayar balik dari kerajaan.

Nota:

  • Tempoh masa maksima cukai input itu boleh dituntut adalah enam tahun dari tarikh pembekalan.
  • Kredit cukai input tidak boleh dituntut ke atas input disekat seperti CBP dibayar ke atas motokar penumpang, yuran kelab, premium insuran perubatan dan kemalangan peribadi, perbelanjaan perubatan, faedah keluarga, perbelanjaan hiburan kepada seseorang selain daripada pekerja. 
  • Kaedah pengagihan perlu digunakan apabila orang kena cukai yang membuat pembekalan bercampur. 

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 8 dan ke atas dengan resolusi skrin 1024 x 768
Hak Cipta Terperlihara © 2012, Jabatan Kastam Diraja Malaysia.