Navigate Up
Sign In
TEMASAIZ
TEKSDaftar Perniagaan Anda
Kemaskini : 16/2/2013 0:31

Langkah pertama ke arah kesediaan CBP adalah pendaftaran CBP. Adalah perlu untuk dipastikan samada wajib didaftarkan atau memilih untuk pendaftaran secara sukarela.   

Seseorang adalah dikehendaki untuk berdaftar di bawah CBP jika perolehan bercukai tahunannya melebihi RM 500,000. Seseorang itu termasuk individu, pemilik tunggal, perkongsian, syarikat, pemegang amanah, pertubuhan, kesatuan, kelab persatuan atau mana-mana organisasi termasuk jabatan kerajaan atau pihak berkuasa tempatan yang terlibat di dalam perniagaan yang membuat pembekalan bercukai di Malaysia. 

Perolehan bercukai tahunan boleh ditentukan berdasarkan salah satu daripada berikut:

 • Nilai pembekalan bercukai bagi bulan semasa dicampur dengan nilai pembekalan bercukai bagi sebelas (11) bulan sebelumnya.
 • Nilai pembekalan bercukai bagi bulan semasa dicampur dengan nilai pembekalan bercukai yang dijangka bagi sebelas (11) bulan seterusnya.

Adalah perlu untuk menentukan jenis pendaftaran yang terbaik untuk perniagaan anda: 

 • Pendaftaran secara sukarela 
 • Pendaftaran kumpulan
 • Pendaftaran cawangan/bahagian  

Pembatalan Pendaftaran

Permohonan bagi pembatalan pendaftaran perniagaan hendaklah dibuat dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh berlakunya perkara-perkara berikut:

 • Perniagaan telah ditamatkan
 • Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang perlu untuk didaftarkan

Pendaftaran Secara Sukarela

 • Seseorang yang membuat pembekalan bercukai dan perolehan bercukai tahunannya kurang RM 500,000 tidak perlu didaftarkan. Walau bagaimanapun dia boleh memohon untuk berdaftar secara sukarela. Pendaftaran secara sukarela di benarkan tetapi hendaklah kekal berdaftar sekurang-kurangnya bagi tempoh dua (2) tahun.
 • Setelah berdaftar, mereka perlu mengenakan dan memungut CBP ke atas pembekalan bercukai dan pada masa yang sama berhak untuk membuat tuntutan kredit cukai input dan layak untuk mendapat kemudahan-kemudahan yang disediakan di bawah undang-undang.  

Pendaftaran Kumpulan

Pendaftaran kumpulan adalah satu kemudahan yang membenarkan dua atau lebih syarikat untuk berdaftar sebagai satu kumpulan dan memusatkan pentadbiran mereka untuk tujuan perakaunan CBP. Setiap syarikat hendaklah didaftarkan secara individu sebelum mereka yang berkaitan mendaftar sebagai satu kumpulan dan setiap syarikat hendaklah membuat pembekalan bercukai sepenuhnya.  

Syarat-syarat untuk pendaftaran kumpulan 

 • Syarikat-syarikat adalah layak untuk pendaftaran kumpulan jika satu syarikat mengawal satu syarikat lain. Satu syarikat dianggap mengawal syarikat lain jika syarikat tersebut memegang secara langsung, atau tidak secara langsung melalui subsidiari atau bersama-sama secara langsung atau tidak langsung melalui subsidiari lebih dari 50% modal saham yang dikeluarkan oleh syarikat kedua. 
 • Seorang anggota hendaklah dicalonkan oleh kumpulan untuk menjadi anggota wakil kumpulan.
 • Apa-apa pembekalan bercukai yang dibuat oleh atau kepada anggota kumpulan hendaklah dianggap sebagai pembekalan oleh atau kepada anggota wakil kumpulan. 
 • Pembekalan di antara anggota kumpulan tidak dianggap sebagai pembekalan.
 • Setiap anggota kumpulan adalah perlu menyimpan rekod dengan sempurna kerana mereka bertanggungan secara bersesama dan berasingan.  

Pendaftaran Cawangan/Bahagian

Seseorang orang kena cukai yang menjalankan perniagaannya di dalam beberapa cawangan atau bahagian boleh memohon dan tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang ditetapkan, berdaftar di atas nama cawangan atau bahagian tersebut. Kemudahan ini disediakan untuk orang kena cukai yang mempunyai beberapa unit perakaunan kendiri untuk mendaftar setiap unit secara berasingan untuk CBP.

Setiap cawangan/bahagian akan diberikan nombor pendaftaran CBP secara berasingan dan mengemukakan penyatanya sendiri. Walau bagaimanapun orang kena cukai kekal bertanggungan ke atas semua tanggungan CBP untuk semua cawangan/bahagian.

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 8 dan ke atas dengan resolusi skrin 1024 x 768
Hak Cipta Terperlihara © 2012, Jabatan Kastam Diraja Malaysia.